Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

18:10
3643 f9fe 390
Reposted fromdivi divi viamagdowkato magdowkato
oll
18:10
2062 08ca 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viamagdowkato magdowkato
oll
18:10
0320 8327 390
Reposted fromimyours imyours viamagdowkato magdowkato

November 14 2017

oll
20:28
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viagdziejestola gdziejestola
oll
20:28
6226 a3da 390
Reposted fromShini Shini viagdziejestola gdziejestola
oll
20:27
0027 1089 390
Reposted frommirabelia mirabelia viagdziejestola gdziejestola
oll
20:27
oll
20:26

Wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?

Reposted fromcreure creure viagdziejestola gdziejestola
oll
20:26
4564 399a 390
Reposted fromtelewizja telewizja viagdziejestola gdziejestola
oll
20:16
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
oll
20:15
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
oll
20:05
1822 77bd 390
Reposted fromheima heima viazabka zabka
oll
20:05
Reposted fromunno unno viazabka zabka
oll
20:00
7994 4c24 390
Reposted fromNekoii Nekoii viaIzzy721 Izzy721
oll
20:00
9726 b2b7 390
Reposted fromnewgirl newgirl viazabka zabka
oll
19:57
8183 a162 390
Reposted fromintrigante intrigante viazabka zabka
oll
19:56
8165 e51b 390
19:56
0562 0dc9 390

deviantdesires:

Stay classy

Reposted fromamatore amatore vialiona liona
oll
19:56
3368 f8a7 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
19:55
3769 9b6b 390
Reposted fromjecer jecer vialiona liona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl