Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

16:23
8088 d4bc 390

eatsleepdraw:

follow for more comics at tabaccus.tumblr.com

Reposted fromthe-wonderful-jinx the-wonderful-jinx viaikari ikari
oll
16:23
1340 aa84 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
oll
16:22
1397 d830 390
Reposted fromzrazik zrazik viaikari ikari
oll
16:22
1839 082a 390
Reposted fromHereName HereName viacylonapplepie cylonapplepie
oll
16:22
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
oll
16:22
2917 3e87 390
Reposted fromohwhat ohwhat viagdziejestola gdziejestola
oll
16:21
Current mood
oll
16:21
1569 b0b2 390
Reposted fromtfu tfu viacylonapplepie cylonapplepie
oll
16:21
2857 285b 390
grandpa.rar
Reposted fromapatia apatia viacylonapplepie cylonapplepie
oll
16:20
oll
16:20
3387 095b 390
"Maski i twarze" vol.2
oll
16:20
9738 7fd8 390
Reposted fromraksha raksha viamagenno magenno
16:19
5545 ca4e 390
oll
16:19
9747 c7b4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamagenno magenno
oll
16:18
1809 294b 390
Reposted fromdarthsadic darthsadic viahiroshima2 hiroshima2
oll
16:18
Powiada pan, że się źle czuje? Pan się w ogóle nie czuje, pan stracił samopoczucie, w panu jest samo cierpienie. Pan symuluje życie, nie ma pan czasu żyć, bo pan cierpi. Ja definiuję cierpliwość jako zdolność do znoszenia cierpień - pan jest niecierpliwość, w pana duszy jest za mało miejsca, stąd cierpienie wypełnia pana bez reszty.
— Wojciech Kuczok "Doktor Haust"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
oll
16:18
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
oll
16:17
0996 ee4a 390
Reposted fromtichga tichga viatomash tomash
oll
16:17
Reposted fromshieep shieep viagdziejestola gdziejestola
oll
16:17
7482 d55d 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl